ขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ขั้นตอนรายละเอียดการสมัคร..

-  ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
-  จด บันทึก รหัสประจำตัวผู้สมัคร
-  ระบบจะส่ง email ยืนยันการรับสมัครให้อัตโนมัติเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว อาจอยู่ใน Junk mail
-  สามารถแก้ไขข้อมูลผู้สมัครได้จากเมนู "แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร"
-  พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
- ผู้สมัครเลือก 1 สาขา ค่าสมัคร 200 บาท
- ผู้สมัครเลือกตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปค่าสมัคร 300 บาท
- ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ค่าสมัคร 300 บาท


-  พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน และชำระเงินได้ตามธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์มชำระเงิน
- เก็บแบบฟอร์มการชำระเงินส่วน "สำหรับผู้สมัคร" ไว้เป็นหลักฐานการเข้าสอบ และสอบสัมภาษณ์
- เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลผู้สมัครได้
-  เอกสารหลักฐานการรับสมัครจะสามารถพิมพ์ได้เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
-  ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร ได้จากเมนู "ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร"
-  เอกสารหลักฐานการรับสมัครนำมาแสดงในวันสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

** หมายเหตุ **

1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
2. กรณีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร จะกระทำได้เมื่อผู้สมัครยังมิได้ชำระเงิน
5. ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8401-2 หรือ 039-471070