ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบ ระดับปริญญาตรี
ประเภท Portfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

 สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 25 พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. 
ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36)


 

 

 

** หมายเหตุ **

1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
2. กรณีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร จะกระทำได้เมื่อผู้สมัครยังมิได้ชำระเงิน
5. ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8401-2 หรือ 039-471070