หมดเขตรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก
ประจำปีการศึกษา 2560
รอบที่ 1


คณะที่เปิดรับ/คุณสมบัติผู้สมัคร และลักษณะสาขาวิชา

คณะครุศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ สอบคัดเลือกรอบที่ 1


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ สอบคัดเลือกรอบที่ 1


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ สอบคัดเลือกรอบที่ 1


คณะนิติศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ สอบคัดเลือกรอบที่ 1


คณะวิทยาการจัดการ
- ปริญญาตรี ภาคปกติ สอบคัดเลือกรอบที่ 1


คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาตรี ภาคปกติ สอบคัดเลือกรอบที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปริญญาตรี ภาคปกติ สอบคัดเลือกรอบที่ 1

คณะนิเทศศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ สอบคัดเลือกรอบที่ 1


เทคโนโลยีการเกษตร
- ปริญญาตรี ภาคปกติ สอบคัดเลือกรอบที่ 1


คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ สอบคัดเลือกรอบที่ 1


บัณฑิตวิทยาลัย
- ปริญญาโท ปริญญาเอก

   

 

 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8401-2 หรือ 039-471070