คณะที่เปิดรับ/คุณสมบัติผู้สมัคร และลักษณะสาขาวิชา

คณะครุศาสตร์

- ยังไม่เปิดรับในรอบ portfolio 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio


คณะนิติศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio


คณะวิทยาการจัดการ
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio


คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio

คณะนิเทศศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio


เทคโนโลยีการเกษตร
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio


คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio


บัณฑิตวิทยาลัย
- ปริญญาโท ปริญญาเอก

   

 

 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8401-2 หรือ 039-471070