คณะที่เปิดรับ/คุณสมบัติผู้สมัคร และลักษณะสาขาวิชา

คณะครุศาสตร์

- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบที่ 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบที่ 2

คณะนิติศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบที่ 2

คณะวิทยาการจัดการ
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบที่ 2

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบที่ 2

คณะนิเทศศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบที่ 2

เทคโนโลยีการเกษตร
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบที่ 2

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบที่ 2

       

 

 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8401-2 หรือ 039-471070