คณะที่เปิดรับ/คุณสมบัติผู้สมัคร และลักษณะสาขาวิชา

คณะครุศาสตร์

- ไม่เปิดรับในรอบ portfolio 2
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio รอบ 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio รอบ 2
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio รอบ 2
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา

คณะนิติศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio รอบ 2
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา

คณะวิทยาการจัดการ
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio รอบ 2
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio รอบ 2
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio รอบ 2
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา

คณะนิเทศศาสตร์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio รอบ 2
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา

เทคโนโลยีการเกษตร
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio รอบ 2
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท portfolio รอบ 2
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา

บัณฑิตวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน 3/2560
- ปริญญาโท, เอก ปีการศึกษา 1/2561

   

 

 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8401-2 หรือ 039-471070