สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ

เพศ ชาย      หญิง
สถานภาพผู้ตอบ อาจารย์     ข้าราชการ     บุคลากรสายวิชาการ     บุคลากรสายสนับสนุน    
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์์
คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบริการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย คลินิกเทคโนโลยี
หน่วยงานริมกรีน หน่วยงานสนามกอล์ฟ
 

ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใด

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

1. ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.  การติดตามและพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4. ความสุภาพกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย  บุคลิก  ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่    ผู้ให้บริการ
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
6. ความเอาใจใส่  กระตือรือร้น  ความพร้อม  และมีจิตสำนึกในการให้บริการของผู้ให้บริการ
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการให้คำแนะนำ แก้ปัญหาตอบชี้แจงข้อสงสัย
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
8. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ตรงไปตรงมา
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

9. ให้บริการได้ทั่วถึงและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
10. การให้บริการโดยภาพรวม
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ท่านมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด

ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

11. ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
12.  ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดแทนระบบงานเดิมได้
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
13. ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
14. ความสามารถของระบบที่ตอบสนองกับความต้องการ
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
15. การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งาน
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
16. ความมั่นใจในระบบที่พัฒนาขึ้น
 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี