รายวิชาในคณะ
ส่ง มคอ.3,4 แล้ว
ส่ง มคอ.5,6 แล้ว
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
100.0 %
0.0 %
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
100.0 %
0.0 %
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เทอม 3/2561
100.0 %
0.0 %