รายวิชาในคณะ
ส่ง มคอ.3,4 แล้ว
ส่ง มคอ.5,6 แล้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
8.9 %
0.0 %
ครุศาสตร์  
15.1 %
0.0 %
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
8.3 %
0.0 %
วิทยาการจัดการ  
10.4 %
0.0 %
เทคโนโลยีการเกษตร  
1.9 %
0.0 %
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
0.0 %
0.0 %
นิติศาสตร์  
0.0 %
0.0 %
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.6 %
0.0 %
นิเทศศาสตร์  
4.5 %
0.0 %
อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
6.0 %
0.0 %
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เทอม 1/2561
8.6 %
0.0 %