รายวิชาในคณะ
ส่ง มคอ.3,4 แล้ว
ส่ง มคอ.5,6 แล้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
98.1 %
0.0 %
ครุศาสตร์  
99.7 %
0.0 %
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
98.4 %
0.0 %
วิทยาการจัดการ  
100.0 %
0.0 %
เทคโนโลยีการเกษตร  
100.0 %
0.0 %
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
99.1 %
0.0 %
นิติศาสตร์  
100.0 %
0.0 %
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
96.5 %
0.0 %
นิเทศศาสตร์  
88.8 %
0.0 %
อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
100.0 %
0.0 %
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เทอม 1/2561
98.4 %
0.0 %