คำแนะนำ กรณีนักศึกษาเข้าระบบไม่ได้

1. กรณีนักศึกษาเข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ได้ ให้ลองเข้าระบบบริการการศึกษา (ระบบที่ดูเกรด/ลงทะเบียน) ดูก่อน  ทั้งสองระบบนี้จะใช้ Username และ Password ตัวเดียวกัน

2. หากลองเข้าระบบบริการการศึกษาแล้ว ไม่สามารถเข้าใช้ได้ กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา (อาคาร 36 ชั้นล่าง) เพื่อตรวจสอบ Password ของระบบบริการการศึกษาและสถานะของนักศึกษา

3. หากลองเข้าระบบบริการการศึกษาแล้ว สามารถเข้าใช้ได้ (คือเข้าระบบบริการการศึกษาได้ แต่เข้าระบบประเมินฯออนไลน์ไม่ได้) กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (อาคาร 35 ชั้น 3 ห้อง 35303) เพื่อตรวจสอบสาเหตุอื่นๆ