คำแนะนำ กรณีนักศึกษาดูเกรดไม่ได้

1. หากนักศึกษาดูเกรดไม่ได้ในภาคเรียนที่ยังเปิดให้ประเมินอยู่ นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบและประเมินให้ครบทุกรายวิชาก่อน จึงจะสามารถดูเกรดในภาคเรียนนั้นๆได้
2. หากนักศึกษาประเมินครบทุกรายวิชาแล้ว (ในภาคเรียนที่ยังเปิดให้ประเมินอยู่) แต่ยังไม่สามารถดูเกรดได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ชั้น 3 (กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ห้อง 35303 (ฝ่ายสารสนเทศ) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
3. หากนักศึกษาไม่สามารถดูเกรดได้ เนื่องจากประเมินไม่ครบทุกรายวิชา และเกินกำหนดระยะเวลาที่เปิดให้ประเมินแล้ว (นักศึกษาจะไม่สามารถย้อนกลับไปประเมินได้อีก) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ชั้น 3 (กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ห้อง 35303 (ฝ่ายสารสนเทศ)